sighkingu: 江戸に現れたキングコング(King Kong in Edo)(193…

sighkingu:

江戸に現れたキングコング
(King Kong in Edo)
(1938; Kumagai Sōya)

[via Mulboyne.]